Sarbaths,Crushes & Pulps

Sarbaths,Crushes & Pulps

Badam Syrup-470gm (Azad)

Badam Syrup-470gm (Azad)

..

₹ 105.00 ₹ 110.00

Mango Syrup-470ml (Azad)

Mango Syrup-470ml (Azad)

..

₹ 130.00 ₹ 140.00

Nannari Sarbath 750ml (Thadi)

Nannari Sarbath 750ml (Thadi)

താടി നന്നാറി സര്‍ബത്ത്As the temperature in the country soars as high as 48-50 degrees, it is n..

₹ 102.00 ₹ 120.00

Malas Kiwi Crush 700ml

Malas Kiwi Crush 700ml

മാലാസ് കിവി ക്രഷ്..

₹ 155.00 ₹ 165.00

Malas Litchi Crush 750ml

Malas Litchi Crush 750ml

മാലാസ് ലിച്ചി ക്രഷ്..

₹ 135.00 ₹ 145.00

MALAS PINEAPPLE CRUSH-700ml

MALAS PINEAPPLE CRUSH-700ml

Product InformationPineapple commands attention, not just by appearance alone but also by its sweet,..

₹ 135.00 ₹ 145.00

Nannari Sarbath - Ceepee's 700ml

Nannari Sarbath - Ceepee's 700ml

നന്നാറി സര്‍ബത്ത്As the temperature in the country soars as high as 48-50 degrees, it is necessary t..

₹ 55.00 ₹ 65.00

Nannari Sarbath-750ml (HAPPY)

Nannari Sarbath-750ml (HAPPY)

ഫ്രൂട്ടോമാന്‍സ് നന്നാറി സര്‍ബത്ത്..

₹ 89.00 ₹ 99.00

Almond Syrup (Badam Syrup) 750ml (Thadi)

Almond Syrup (Badam Syrup) 750ml (Thadi)

താടി ആല്മൊണ്ട് സിറപ്പ് INGREDIENTSAlmond kernel extract, cardamom, citric acid and sodium ..

₹ 195.00 ₹ 240.00

Pista Syrup 750ml (Thadi)

Pista Syrup 750ml (Thadi)

താടി പിസ്ത സിറപ്പ്A saga of success since 1925Calicut, the commercial hub of north Kerala, is h..

₹ 195.00 ₹ 240.00

Rose Syrup 750ml (Thadi)

Rose Syrup 750ml (Thadi)

താടി റോസ് സിറപ്പ്..

₹ 120.00 ₹ 130.00

Rose Syrup - Aleebee 750ml

Rose Syrup - Aleebee 750ml

Rose Syrup..

₹ 110.00 ₹ 130.00

Strawberry Syrup 750ml (Thadi)

Strawberry Syrup 750ml (Thadi)

താടി സ്ട്രാവ്ബെറി സിറപ്പ്A saga of success since 1925Calicut, the commercial hub of north Keral..

₹ 130.00 ₹ 140.00

MALAS GREEN APPLE CRUSH-700ml

MALAS GREEN APPLE CRUSH-700ml

ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ക്രഷ്Green Apple MartiniIngredientsMala's Green Apple Crush 45mlMala's Lime Cordia..

₹ 135.00 ₹ 145.00

Mango Crush-750ml (Malas)

Mango Crush-750ml (Malas)

മാലാസ് മാന്‍ഗോ ക്രഷ്At Mala's we promise to leave your varied taste-buds as gratified as our fr..

₹ 130.00 ₹ 145.00

Showing 1 to 15 of 30 (2 Pages)